Wymagania edukacyjne

Ocena z wychowania fizycznego śródroczna i roczna jest wypadkową następujących składników:

 

 1. Stopień opanowania wymagań programowych

 • właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno – kondycyjnych

 • poziom umiejętności ruchowych

 • poziom wiedzy

 • postęp w umiejętnościach ruchowych

 

 1. Aktywność

 • zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczeń

 • inwencję twórczą

 • aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji

 • reprezentowanie szkoły w zawodach

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych

 • uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć – udokumentowane)

 

 1. Frekwencja

 • uczestnictwo w zajęciach

 • spóźnienia

 

 1. Postawa ucznia

 • dyscyplina podczas zajęć

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć

 • przestrzeganie regulaminów korzystania z obiektów sportowych

 • dbanie o sprzęt

 • postawa „ fair – play” podczas zajęć, gier

 • higiena stroju i ciała

 • współpraca w grupie

 

Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.


Uczeń ma prawo i obowiązek zaliczyć dany dział tematyczny w innej formie w ustalonym terminie z nauczycielem. Uczeń, który nie uczestniczył w teście z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo i obowiązek zaliczyć test w innym terminie.


Uczeń, który nie uczestniczył w teście sprawdzającym z powodu braku stroju nie ma szansy na poprawę testu.


Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną, zobowiązany jest do poprawy oceny w trybie ustalonym przez nauczyciela w formie testu sprawności, a ocenę niedostateczną roczną w trybie ustalonego egzaminu poprawkowego w formie testu sprawności.

System oceny opiera się na śródrocznej i rocznej punktacji ucznia za jego wkład pracy i osiągnięcia.

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny roczne:

Celujący

Uczeń:

 • Uzyskał pkt-y powyżej przewidywanych na ocenę bardzo dobrą

 • Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych osiągając znaczące miejsca

 • Jest zawsze przygotowany do zajęć i wykazuje dużą aktywność na zajęciach

 • Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w czasie wolnym od zajęć, rozwija swoje uzdolnienia

 • Osiąga duży postęp w usprawnianiu się ( poprawa w osiągnięciach)

 • Poziom wiedzy wykracza poza program danej klasy

 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły

Bardzo dobry

Uczeń:

 • Jest bardzo sprawny fizycznie, osiąga wyniki wg norm na ocenę bardzo dobrą

 • Reprezentuje szkołę w zawodach szkolnych,

 • Widoczny jest postęp w rozwoju sprawności i umiejętności

 • Jest zawsze przygotowany do zajęć

 • Jest aktywny na zajęciach, potrafi wykorzystać wiedzę w samodzielnym rozwiązywaniu zadań

 • Opanował większość umiejętności i wiadomości

 • Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi zastrzeżeń

Dobry

Uczeń:

 • Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną wg norm na ocenę dobrą

 • Zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć

 • Ćwiczenia wykonuje dobrze lecz nie dokładnie

 • Brak stałej poprawy ale wykazuje tendencje pojedynczo

 • Opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu

 • Zna większość zagadnień i pojęć

 • Podejmuje wysiłek, tara się – jednak niesystematycznie

 • Radzi sobie w różnych dyscyplinach sportowych

Dostateczny

Uczeń:

 • Dysponuje dostateczną, przeciętną sprawnością motoryczną

 • Osiąga wyniki wg norm na ocenę dostateczną

 • Posiada tylko podstawowe umiejętności

 • Ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi

 • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu

 • Nie bardzo radzi sobie w kilku dyscyplinach

 • Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia ale sporadycznie wykorzystuje swoja wiedzę

 • Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych

 • Jest często nieprzygotowany do zajęć

 • Przeszkadza na lekcjach, przejawia pewne braki w kulturze fizycznej i swojej postawie

Dopuszczający

Uczeń:

 • Posiada słabą sprawność fizyczną

 • Osiąga wyniki znacznie poniżej norm na ocenę dostateczną

 • Opanował minimalną ilość wiadomości

 • Nie radzi sobie w większości dyscyplin

 • Ćwiczenia wykonuje niepewnie, niechętnie z dużymi błędami technicznymi

 • Wykazuje bardzo mały postęp w usprawnianiu motorycznym

 • Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce, nie wykazuje wysiłku, nie stara się

 • Sporadycznie ćwiczy

 • Przejawia duże braki w zakresie postawy i stosunku do wychowania fizycznego

 

Uczeń nie spełniający wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna klasyfikacyjna:

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)mogą zwrócić się do nauczyciela wychowania fizycznego w formie pisemnej o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się u nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

 3. Wniosek powinien zawierać:

- wskazanie zajęć edukacyjnych, z których miałaby być ustalona wyższa niż przewidywana
ocena,

- ocenę, o którą ubiega się uczeń,

- okoliczności uzasadniające złożenie wniosku.

 1. Warunki jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o wyższą ocenę roczną niż przewidywana:
  - uczeń był obecny na 90% zajęć wychowania fizycznego,
  -wszystkie testy sprawnościowe zaliczył w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

- zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych (strój sportowy).

 1. Nauczyciel dokonuje analizy zasadności wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia.

 2. W oparciu o analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać. W przypadku pozytywnej decyzji nauczyciela uczeń może skorzystać z możliwości podwyższenia oceny przewidywanej.

 3. Przeprowadzenie przez nauczyciela sprawdzianu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.

 4. Pisemne uzasadnienie zmiany lub pozostawienia rocznej przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 5. Poinformowanie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji
  i odnotowanie tego faktu w dokumentacji szkoły.

 6. Ustalona ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

Strony przedmiotowe