Wychowanie do życia w rodzinie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
III etap edukacyjny

Cele kształcenia-wymagania ogólne

 1. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie; wnoszenie pozytywnego wkładu w życic swojej rodziny.
 2. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samo wychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania,
 3. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej plciowości; przyjęcie Integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 4. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem,
 5. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwiianiowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego Życie jako fundamentalna wartość.
 2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów, Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.
 3. Rola autorytetów w życiu człowieka.
 4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość: pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.
 5. Zachowania asertywne.
 6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość i męskość.
 7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.
 8. Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi. pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.
 9. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania.
 10. Zagrożenia okresu dojrzewania; presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich.
 11. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.
 12. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją,
 13. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową.
 14. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.
 15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja - aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.
 16. Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny.
 17. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi,
 18. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka.

REALIZACJA ZAJĘĆ

W ciągu roku szkolnego odbywa się 14 spotkań dla uczniów każdej klasy, z czego 9 spotkań jest wspólnych dla całej klasy, natomiast 5 spotkań prowadzonych jest z podziałem na grupy: osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców.

METODY PRACY

Wiodącymi metodami pracy są:

 • dyskusja
 • pogadanka
 • „burza mózgów"
 • inscenizacja

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie

Strony przedmiotowe