Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 18 W RYBNIKU

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów gimnazjum z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie mowa o:

1. szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku,
2. bibliotece - należy przez to rozumieć bibliotekę szkolną, która gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji celowej,
3. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku,
4. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
5. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
6. materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
7. materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,
8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Rybnik.

§ 3.

1. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor szkoły.

2. Podręczniki przekazane szkole winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

§ 4.

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone i ewidencjonowane podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, przekazane przez Dyrektora na podstawie stosownego protokołu.

2. Szkoła nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

§ 5.

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przed otrzymaniem pierwszego podręcznika, rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania listy potwierdzającej odbiór podręczników.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel bibliotekarz, na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane w obecności wychowawcy, w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy.

5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego, zwrot następuje w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

9. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

10. Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością natychmiastowego zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

11. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

12. O wypożyczeniach i oddaniu w kolejnych latach użytkowanych wcześniej podręczników / materiałów edukacyjnych decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

13.Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.

§ 6.

1. Uczniowie są zobowiązani do:

1. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
2. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
3. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.

2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

4. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany je naprawić.

§ 7.

1. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawca dokonują oględzin i określają stopień jego zużycia.

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych bądź odkupienia egzemplarza.

3. W przypadku niezwrócenia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół.

4. Wartość podręczników/materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły.

5. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie podręcznika lub materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia biblioteka, za pośrednictwem wychowawcy, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

6. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

7. Zapisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zmianami z 30 maja 2014 r. (Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw Dz. U. z 2014 r., poz.811)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 902)

Strony przedmiotowe