Regulamin realizacji projektów edukacyjnych uczniów w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych uczniów
w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku

 

           Regulamin realizacji projektów edukacyjnych został oprac. na podst. Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zmianami), Rozp. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) oraz Statutu Zespołu Szkół nr 2

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Szkolnego Regulaminu Oceniania w Statucie szkoły.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3-6 tygodni w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 3. Zaleca się realizację projektów edukacyjnych w II klasie gimnazjum.

 4. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadania to:
             1) 
zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów na dany rok    szkolny (do 30 września), sporządzenie ich listy zbiorowej, przedstawienie jej Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie jej na tablicy informacyjnej,
            2) monitorowanie stanu realizacji projektów,
         3)  upowszechnianie informacji na temat projektów,
            4) organizacja publicznej prezentacji projektów we współpracy z opiekunami i Dyrektorem szkoły,
            5)
podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku     szkolnego.

5.
Zadania nauczycieli:

1)  Do zadań opiekuna (opiekunów) projektu należy:

a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów
i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły (30 września),

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe (3 do 6 uczniów),

c) prowadzenie karty projektu i innych dokumentów niezbędnych w jego realizacji (np. kontrakt uczniów, konsultacje z nauczycielem, określenie celów projektu zaplanowanie etapów realizacji, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

e) monitorowanie jego realizacji,

f) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji,

g) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu.

2)  Do zadań wychowawcy należy:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych)
o warunkach realizacji projektu (nie później niż do 30 września),

b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych,

c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt
z opiekunem (opiekunami) projektu,

d) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania,

e) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

6. Zadania uczniów:

 

1) wybór tematu projektu (do 15 października) poprzez podpisanie kontraktu,

2) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole,

3) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań,

              4) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem (opiekunami)  projektu (nie później niż do 31 maja).

7. Ocena projektu:

       

 1. ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współdziałania w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów;
 2. ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun (opiekunowie) winien (winni) ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu;
 3. ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/ nie uczestniczył w realizacji projektu;
 4. ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu;
 5. udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami Szkolnego Regulaminu Oceniania
 6. w przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania zgodnie z zasadami Szkolnego Regulaminu Oceniania;
 7. jeżeli projekt lub jego część jest ściśle związana z programem nauczania danego przedmiotu, udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady Szkolnego Regulaminu Oceniania.
 8. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, wskazują temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 9. Zakończenie projektu i prezentacja:
  1) projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez koordynatora bądź opiekunów projektów w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
  2) miejsce i termin prezentacji powinny zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom;
  3) gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.
 10. Ustalenia dodatkowe:
  1)
  Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu, takich jak:długotrwała choroba, długotrwały pobyt w szpitalu lub uzdrowisku sanatoryjnym, niepełnosprawność uniemożliwiająca obecność ucznia w szkole. Decyzja jest podejmowana w oparciu o udokumentowany wniosek rodziców ucznia.
  2) Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach, którymi są: długotrwała choroba, długotrwały pobyt w szpitalu lub uzdrowisku sanatoryjnym, niepełnosprawność uniemożliwiająca obecność ucznia w szkole. Decyzja jest podejmowana w oparciu o udokumentowany wniosek rodziców ucznia.
  3) Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę lub prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe).
  4) Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
  5) Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszych zasad i warunków prowadzenia projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Aktualizacja : listopad 2015, styczeń 2016

Strony przedmiotowe