Regulamin rekrutacji

Regulamin postępowania rekrutacyjnego
do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18
w Rybniku
na rok szkolny 2016/17

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 25, z późn. zmianami)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r.
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

§1

 1. W roku szkolnym 2016/2017 zostanie otwarta jedna, 28 osobowa klasa dwujęzyczna z językiem angielskim. Drugim językiem nauczania będzie język niemiecki.
 2. W roku szkolnym 2016/2017 nabór do gimnazjum przeprowadzany jest w formie elektronicznej.

§2

Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum:

 1. Podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od  6 maja do 20 maja 2016 r.
 2. W dniu 30 maja o godz. 14.00 w szkole pierwszego wyboru odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych.
 3. 6 czerwca 2016 r. –podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
 4. W dniach 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. -uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów  i wniosków o przyjęcie do gimnazjum-do 30 czerwca.
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły- 15 lipca 2016 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły tj. złożenie oryginałów dokumentów od 15 lipca do 20 lipca 2016 r.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 22 lipca 2016r.

§3
Kwalifikowanie kandydatów
Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym:

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego w szkole pierwszego wyboru na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej –(80 % punktów rekrutacyjnych)
b) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – (10 % punktów rekrutacyjnych)
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – ( 5 pkt)
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty 7 pkt (max. 10 pkt za 2 i więcej tytułów)
- uzyskanie tytułu laureata innych konkursów o zasięgu międzynarodowym i krajowym 5 pkt (max. 7 pkt za 2 i więcej tytułów)
- uzyskanie tytułu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub tytułu finalisty konkursu o zasięgu międzynarodowym i krajowym - 3 pkt (max. 5 pkt za 2 i więcej tytułow)
- uzyskanie wysokiego miejsca w innych konkursach (wyróżnienie lub 1,2 3 miejsce) max. 4 pkt

Maksymalna liczba punktów  za szczególne osiągnięcia łącznie – 13 pkt

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wpisane na świadectwie ukończenia szkoły -2 pkt

Wyniki uzyskane w  pkt. c, d i e stanowią 10 % punktów  rekrutacyjnych.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów i uzyskują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalna liczę punktów.

§4

 1. Uczniowie są przyjmowani do gimnazjum w kolejności zgodnej z sumą punktów rekrutacyjnych (100 %), do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

§5

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna komisja rekrutacyjna.
 2. Od ustaleń komisji przysługuje odwołanie do dyrektora gimnazjum w terminach i formach zgodnie z artykułem 20zc Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

 Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Strony przedmiotowe