Egzamin gimnazjalny

Ogólnie o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
•    Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77
•    Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
ARKUSZE EGZAMINACYJNE
POZIOM PODSTAWOWY – rok 2015
Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/g/2015/Arkusze/j%C4%99zyki/GA-P1X-152.pdf
POZIOM ROZSZERZONY – rok 2015
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/g/2015/Arkusze/j%C4%99zyki/PR/GA-R1X-152.pdf
POZIOM PODSTAWOWY – rok 2014
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/g/arkusze2014/GA-P1-142.pdf
POZIOM ROZSZERZONY– rok 2014
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/g/arkusze2014/GA-R1-142.pdf

 INFORMATOR GIMNAZJALNY od r.2011/12    

http://www.oke.jaworzno.pl/images/stories/File/Gimnazjum/26C62d01.pdf

Strony przedmiotowe