Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

 • Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.
 • Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.
 • Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 • Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach.
 • Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE. Dodatkowy egzamin odbywa się nie później niż do 20 sierpnia danego roku.
 • Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają na "swoim" terenie okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE. Również miejsce przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym wskazuje dyrektor odpowiedniej OKE.
 • Miejsce, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, musi spełniać warunki określone przepisami bhp i zapewniać piszącym samodzielność pracy. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu zostały zawarte w rozporządzeniu oraz procedurach .
 • Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (tzw. arkusz egzaminacyjny). Zestawy do przeprowadzania egzaminu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który z nich będą rozwiązywać gimnazjaliści decyduje dyrektor CKE.
 • Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.
 • W roku szkolnym 2011/2012 część humanistyczna rozpocznie się o godzinie 9.00 iobejmuje wiadomości z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (trwa 60 minut),dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
 • Egzamin z zakresu języka polskiego rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut, dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.
 • Część matematyczno - przyrodnicza obejmuje wiadomości z zakresu przedmiotow przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), rozpocznie się o godzine 9.00 i będzie trwała 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
 • Z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut, dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.
 • Część z języka obcego nowożytnego - na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzine 9.00 będzie trwał 60 minut, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
 • Na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i bedzie trwał 60 minut, dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.
 • Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów) oraz wyniki zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza się do elektronicznych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych.
 • Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
 • Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Ustala go okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Jest on ostateczny.
 • Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.
 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia jego egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu - w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się „0”.
 • Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). W miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

Strony przedmiotowe